verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De uitvoering van de bestelling geschiedt onder de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1. Omschrijving der te leveren goederen

a. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
b. De prijs is de nettoprijs exclusief BTW, die geldt zonder dat de levering, vervoer en verzekeringskosten, tenzij anders is aangeduid, inbegrepen zijn.
c. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Vertraging kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
d. Indien de koper de goederen moet afhalen en hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend, waarbij het risico voor bederving van de goederen integraal bij de koper ligt.

2. Controle

De koper hoort de producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard 3 werkdagen na de levering en in ontvangstneming.
De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid tov een verkeerd gebruik of een foutieve stockering (temperatuur enz...) en de koper erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de mogelijke na te volgen criteria om de goederen voor een bepaalde periode te kunnen bewaren zonder dat zij aan bederving onderhevig zouden zijn.
In geen geval kan een mogelijke schadevergoeding ten voordele van de koper de aankoopprijs van de goederen overschrijden.

3. Betaling

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, levert van rechtswege een intrest van 12% per jaar op zonder dat enige aanmaning verschuldigd zal zijn. Bovendien zal ieder opeisbaar bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van laattijdige betaling met een minimum van 150 €.

4. Bevoegdheidsclausule

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.